Imagen de Gabriel Attal

Atorgar a l'equip docent "l'última paraula sobre la repetició de curs".

Els professors podran "recomanar o fins i tot prescriure" deures als alumnes durant les vacances escolars que condicionaran el seu pas al proper curs.

Modificació del currículum de primària per adoptar l'ensenyament explícit.

Aplicació del mètode de Singapur en matemàtiques.

Anticipar l'aprenentatge de fraccions i nombres decimals.

S'establiran "grups de nivell" en francès i matemàtiques a sisè i cinquè, amb nombre reduït d'estudiants per als que tenen més dificultats. A partir de 2025, aquesta organització s'aplicarà a tercer i quart grau.

S'exigirà obligatòriament un certificat per entrar a l'escola secundària. Aquells que no l'obtinguin s'incorporaran a una classe de "pre-secundària" per "consolidar el seu nivell".

Els exàmens finals representaran el 60% de la nota final i no el 50% actual.

A partir del curs escolar 2025-2026 hi haurà una nova prova comuna a final de primer de batxillerat en la qual hi haurà, a més de les proves escrites i orals de francès actuals, una prova de matemàtiques i una de cultura científica.

Es remarcaran els llibres de text amb mètodes que manifestin una eficàcia "provada per la ciència i la pràctica". "Els llibres de text juguen un paper clau en l'ensenyament."

Etiquetes