aula professora y alumnos

La llengua és el principal mitjà de representació i comunicació, de socialització i aprenentatge, per això té un paper central en la formació integral de l'alumnat. Garantir l'aprenentatge d'idiomes, des d'edats molt primerenques, és fonamental per a la vida i el futur de les noves generacions. 

Models lingüístics de Navarra 

El sistema educatiu de Navarra, la Comunitat Floral, disposa d'un variat ventall d'opcions per començar la vida acadèmica. Ofereix diferents models lingüístics creats per possibilitar l'escolarització dels nens i le snenes en un ensenyament impartit en castellà i/o euskera.

El model A 

Proporciona l'ensenyament en castellà, amb l'euskera com assignatura, en tots els nivells, etapes i modalitats. Des del primer anys del segon cicle d'educació infantil (3 anys), els nens i nenes reben quatre sessions setmanals en llengua basca.

El model B

Proporciona l'ensenyament en euskera, amb el castellà com assignatura i com a llengua d'ús en una o diverses matèries en funció de l'ensenyament, el cicle o l'etapa. Aquest model ofereix a l'alumnat un 60% de les assignatures en castellà i un 40% en euskera, a més de la possibilitat de poder estudiar llengües estrangeres.

El model D

Consisteix en l'ensenyament totalment en euskera, excepte l'assignatura de llengua castellana. En el primer any d'escola, el primer curs d'educació infantil, l'ensenyament és en euskera més l'assignatura de castellà. A partir dels 5 anys s'introdueix l'anglès amb cinc sessions setmanals. 

El model G

Es tracta d'un model que no incorpora l'ensenyament en euskera o de l'euskera. S'implanta segons la zona lingüística.

PAI British

És un model que usa la llengua estrangera (sobretot l'anglès) com a vehicle comunicatiu en les àrees i els continguts.

Zones geogràfiques

Els models lingüístics s'apliquen en funció de les distintes zones geogràfiques. Per a la zona bascòfona, s'autoritzen els models A, B i D, essent obligatori, per tant, l'ensenyament de la llengua basca.

Per a la zona mixta s'autorizen els models A, B, D i G i per a la zona no bascòfona, els models A, D i G. La Llei Foral 4/2015, de 10 de març de 2015, que modifica parcialment la Llei Foral 18/1986 del Basc autoritza la implantació del model D en aquesta última zona.

En qualsevol cas, els alumnes que escullin un model lingüístic en el moment de la seva incorporació al sistema educatiu, hauran de mantenir-s'hi durant tota l'escolarització. Els possibles canvis de model es posen sol·licitar des de la fitxa següent del catàleg de serveis (en alguns supòsits, tenint en compte que la situació és diferent si els canvis es volen fer en acabar una etapa o enmig de l'etapa).

Models lingüístics del País Basc

El Decreto 138/1983 del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco regula l'ús de las llengües oficials en l'ensenyament no universitari del País Basc i estableix els models d'ensenyament bilingüe. Deixa clar "que l'euskera, la llengua pròpia del Poble Basc, tindrà, com el castellà, caràcter de llengua oficial en la Comunitat Autònoma del País Basc i que tots els habitants tenen el dret a conèixer i usar ambdues llengües".

El sistema educatiu del País Basc ofereix els models lingüístics següents:

Model A 

L'ensenyament s'imparteix en castellà com a llengua vehicular, excepte en l'assignatura de Llengua i Literatura Basca. L'euskera s'impartirà com qualsevol de les altres matèries comuns. Quan els alumnes hagin adquirit una bona pràctica en la utilització de l'euskera, en els nivells superiors d'educació primària es podran impartir en euskera alguns dels temes d'altres matèries.

Model B

S'imparteix l'ensenyament d'una part de les assignatures en castellà i l'altra en euskera. La llengua castellana s'utilitzarà, en principi, per matèries com la lectura, l'escriptura i les matemàtiques. L'euskera s'utilitzarà per les altres matèries: les experiències, la plàstica i la dinàmica, sobretot.

Model D

L'ensenyament s'imparteix en euskera com a llengua vehicular, excepte en l'assignatura de Llengua i Literatura Castellana.

En el batxillerat i la formació professional existeixen legalment els models A i D, encara que hi ha grups de model A que imparteixen algunes assignatures en euskera. Aquesta modalitat es coneix amb el nom d'A reforçat i es pot assimilar en ocasions al model B.

En els ensenyaments mitjans no existeix legalment el model bilingüe (model B). No obstant, hi ha, de fet, alguns grups d'alumnes qu reben l'ensenyament d'algunes assignatures en llengua basca, de manera que es pot assimilar aquesta modalitat, coneguda com a model A reforçat, al model bilingüe (model B).

Encara que no es tracta d'un model lingüístic oficial, amb la denominació de model X s'inclou l'alumnat que estudia en centres de dependència estrangera que no imparteixen euskera.

Etiquetes